नयाँ सुचनाहरु:
  • Website मा परिमार्जनको काम भै रहेको छ ।

  • घरभडा सम्बन्धी १५ दिने सूचना

  • प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

  • प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

  • प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भई निर्णय हुने ।

नेपालको संविधानको धारा 176 मा व्यवस्था भए बमोजिम गठित कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा तथा यसको कामकारवाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संविधानको धारा १९५ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम साविक जिल्ला विकास समिति, विराटनगरको भवनमा वि.सं. 2074 साल माघ १७ गते प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधानको धारा 176 मा व्यवस्था भए बमोजिम गठित कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा तथा यसको कामकारवाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संविधानको धारा १९५ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम साविक जिल्ला विकास समिति, विराटनगरको भवनमा वि.सं. 2074 साल माघ १७ गते प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भयो । 

वि.सं. २०७४ माघ २२ गते सभाको पहिलो बैठक बसी प्रदेश सभाको कार्य प्रारम्भ गर्यो । प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सचिवालयको सञ्चालन नेपालको संविधान, प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (संशोधन समेत), प्रदेश सभा नियमावली (संशोधन सहित), २०७४, प्रदेश सभा सचिवालय सञ्‍चालन ऐन, २०७६ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुँदै आएको छ । वि.सं. २०७४ माघ २२ गते सभाको पहिलो बैठक बसी प्रदेश सभाको कार्य प्रारम्भ भयो । प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सचिवालयको सञ्चालन नेपालको संविधान, प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (संशोधन समेत), प्रदेश सभा नियमावली (संशोधन सहित), २०७४, प्रदेश सभा सचिवालय सञ्‍चालन ऐन, २०७६ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय
चन्द्रमणि पोख्रेल
प्रवक्ता
थप जानकारी