नयाँ सुचनाहरु:
  • Website मा परिमार्जनको काम भै रहेको छ ।

  • घरभडा सम्बन्धी १५ दिने सूचना

  • प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

  • प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

  • प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भई निर्णय हुने ।

सि.नं. अधिवेसन दर्ता मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको अवस्था बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
दशौं २०७९ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
दशौं २०७९ असार १ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
नवौं २०७८ चैत्र ९ प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ छलफल सरकारी
नवौं २०७८ फाल्गुन २७ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफल सरकारी
आठौं २०७८ श्रावण १८ प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफल सरकारी
आठौं २०७८ श्रावण १८ केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गनन बनेको विधेयक, २०७८ छलफल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार ३० प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार १ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार १ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ पारित - प्रमाणित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
१० आठौं २०७७ फाल्गुन २६ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पारित - प्रमाणित कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सरकारी
सि.नं. अधिवेसन दर्ता मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
नवौं २०७८ चैत्र ९ प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ सरकारी
नवौं २०७८ फाल्गुन २७ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सरकारी
आठौं २०७८ श्रावण १८ प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारी
आठौं २०७८ श्रावण १८ केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गनन बनेको विधेयक, २०७८ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
सि.नं. अधिवेसन दर्ता मिति संशोधन मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
छैटौँ २०७७ असार २६ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
चौथो २०७५ चैत्र २८ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारी
चौथो २०७५ माघ २८ गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारी
तेस्रो २०७५ फाल्गुन २९ प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७४ सरकारी
तेस्रो २०७६ बैशाख ४ विपद व्यवस्थापनका ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारी
तेस्रो २०७५ चैत्र २२ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ सरकारी
सि.नं. अधिवेसन दर्ता मिति पारित मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
दशौं २०७९ असार १ २०७९ असार १९ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
दशौं २०७९ असार १ २०७९ असार १९ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार ३० २०७८ चैत्र ११ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार १ २०७८ असार २५ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार १ २०७८ असार ९ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७७ फाल्गुन २६ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ असार २६ २०७७ श्रावण ४ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
चौथो २०७५ चैत्र २८ २०७६ जेष्ठ २९ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारी
चौथो २०७५ माघ २८ २०७६ जेष्ठ २९ गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारी
१० तेस्रो २०७५ फाल्गुन २९ २०७५ चैत्र १० प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७४ सरकारी
सि.नं. अधिवेसन दर्ता मिति प्रमाणित मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
दशौं २०७९ असार १ २०७९ असार २० प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
दशौं २०७९ असार १ २०७९ असार २० प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार ३० २०७८ चैत्र १६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार १ २०७८ असार २७ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७८ असार १ २०७८ असार १६ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सरकारी
आठौं २०७७ फाल्गुन २६ २०७८ भदौ २ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सरकारी
छैटौँ २०७७ असार २६ २०७७ श्रावण १२ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
चौथो २०७५ चैत्र २८ २०७६ असार ४ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारी
चौथो २०७५ माघ २८ २०७६ असार ४ गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारी
१० तेस्रो २०७५ फाल्गुन २९ प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७४ सरकारी