नयाँ सुचनाहरु:
 • Website मा परिमार्जनको काम भै रहेको छ ।

 • घरभडा सम्बन्धी १५ दिने सूचना

 • प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

 • प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

 • प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भई निर्णय हुने ।

प्रदेश न‌ं. १, प्रदेश सभा सचिवालयको परिचय

प्रदेश सभाको काम कारवाही सु-सञ्चालनका लागि संविधानको धारा १७६ बमोजिम मिति २०७४ माघ १७ गते साबिक जिल्ला विकास समिति, विराटनगरको भवनमा प्रदेश सभा सचिवालय स्थापना भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७४ (संशोधन सहित) को परिच्छेद २ दफा ३ बमोजिम रा.प. विशिष्ट श्रेणी सरहका प्रदेश सभा सचिवको नेतृत्वमा एक जना सचिवालय सचिव (रा.प. प्रथम श्रेणी) महाशाखा ५ , शाखाहरु २८ र २ वटा ईकाइहरु सहित ८९ कर्मचारीहरुको दरवन्दी रहेको छ ।

प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
 • सभामुखलाई सभा संचालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने,
 • सभामुखको निर्देशनमा बैठकको कार्यसूचि प्रकाशन गर्ने,
 • प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाका समितिलाई विधायिकी लगायत अन्य कार्यमा सहयोग गर्ने,
 • प्रदेश सभाको काम कारवाहीलाई नियमित, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक प्रशासनिक, कानूनी, आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्ने,
 • प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका समिति र सदस्यलाई कानून बमोजिम आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,
 • प्रदेश सभाका समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
 • प्रदेश सभामा सूचना प्रणाली स्थापित गरी प्रभाकारी ढंगले संचालन गर्ने,
 • प्रदेश सभाको संसदीय दलका कार्यालयलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,
 • संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • प्रदेश सभाको लेखा प्रणाली चुस्त दुरुस्त राख्न लगाउने,
 • प्रदेश सभा परिसरमा सुरक्षा व्यवस्थाको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने,
 • विभिन्न महाशाखा र शाखा सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव समिति समक्ष स्वीकृतीको लागि प्रस्तुत गर्ने,
 • सचिवालयको अन्य काम तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा सचिवालयको सांगठनिक संरचना र समग्र जनशक्ति विवरण
समग्र जनशक्ति विवरण
क्र.स पद सेवा समुह श्रेणी वा तह कुल स्वीकृत दरबन्दी पदपूर्ति भएको स्थायी दरबन्दी कूल रिक्त स्थायी दरबन्दी अस्थायी वा करार
प्रदेश सभा सचिव विशिष्ट श्रेणी संवैधानिक
सचिवालय सचिव संसद संसद रा.प.प्रथम
उप-सचिव प्रशासन/न्याय/प्रा. रा.प.द्धितिय २+१+१ १ प्र., १ न्याय १/०/१ काज
अधिकृत प्रशासन सा.प्रशासन सातौं/आठौं
कानून अधिकृत कानून कानून रा.प.तृतीय काज
लेखा अधिकृत प्रशासन लेखा सातौं/आठौं
सूचना प्रविधि अधिकृत सातौं/आठौं
इलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियर ईन्जि. सातौं/आठौं
मर्यादापालक (प्र.नि.सहित) ने.प्रहरी काज
१० मुद्रण अधिकृत छैठौं/साँतौं
प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.सं. पद नाम थर सेवा समूह मोवाइल नं ई–मेल
प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुली संबैधानिक नियुक्ति ९८५१११०१८० gparajuli2019@gmail.com
उप-सचिव चन्द्रमणि पोख्रेल प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८५२०७४८४४ chandramani.ok@gmail.com
कम्प्युटर अधिकृत(आठौँ) प्रेम बहादुर श्रेष्ठ नेपाल विविध ९८४२०३८९११ prem.shrestha@gmail.com
अधिकृतस्तर (आठौँ) भवानी घिमिरे प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८६९३४५५३२ bhawanighimire12@gmail.com
अधिकृतस्तर (आठौँ) सरिता पोखरेल प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०४५३२२ pokhs672@gmail.com
अधिकृतस्तर (आठौँ) राम प्रसाद चापागाई प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०७७५०८ chapagainramprasad@gmail.com
लेखा अधिकृत (सातौँ) भगवानमान श्रेष्ठ प्रशासन/लेखा ९८५२०६०५६६ sbhagawan1@gmail.com
कानून अधिकृत प्रमोद वि.क. न्याय/कानून ९८५२८२०८९७ pramodghatani@gmail.com
अधिकृतस्तर (सातौं) सुभाष कार्की प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२१६१७४२ sobbersob@gmail.com
१० अधिकृतस्तर (सातौं) निरोज ढकाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४१२२५१४८ neerojdhakal@gmail.com
प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा सचिवालयको महाशाखा र शाखा अन्तर्गतको दरबन्दी विवरण (प्रस्तावित)
प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधिहरु
 • प्रदेश सभाका विभिन्न ७ वटा समिति र अन्य दलको सचिवालय व्यवस्थापन
 • चमेना गृह निर्माण सुधार तथा सञ्चालन
 • दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरूको पद पूर्ति भएको
 • प्रदेश सभा र सचिवालयको गतिविधि झल्कने गरी website निर्माण र Mobile app निर्माण ।
 • कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन
 • O&M गरी दुई चरणको लागि दरबन्दी स्वीकृत भएको
 • दोश्रो चरणको O&M Survey सम्पन्न भएको ।